İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE POLİTİKASI

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni; bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir. Bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmayı hedefleyen üniversitemizin, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel yapıda, katılımcılık, şeffaflık ve sürekli iyileştirme esaslarına dayalı kalite politikası;

  • Eğitim-öğretimini değişim, gelişim ve ihtiyaçlara uygun olarak güncelleyen,
  • İhtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde üniversitemizin küresel düzeyde yarışmasını sağlayan,
  • Bireylerin yetenek ve yetkinliklerini geliştirmesi, özgün, yenilikçi yaklaşımlarda bulunması için disiplinlerarası ve uluslararası etkileşimli eğitim-öğretim ve araştırmayı destekleyen,
  • Küresel düzeyde Ar-Ge çıktıları üreten, inovasyon ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiren,
  • Hesap verebilirlik temelinde özerklik sağlayan,
  • Tüm paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştiren,
  • Akreditasyon, iç ve dış denetim mekanizmalarının sürdürülebilirliğini sağlayan,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.


Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Rektör